MENGENAL BEBERAPA PENGUASA DAULAH UTSMANIYAH

1- Sultan Orkhan I (w. 761) Dia adalah sultan ke-2 setelah ayahnya -Utsman 1 (w. 726)- berkuasa selama 35 tahun. Dia seorang sufi tarikat Bektashi. Tarikat ini merupakan tarikat sufi, syi’ah, kebatinan. Didirikan oleh Khinkar Mohammad Bektashi Khorasani dan disebarluaskan di Turki pada masa pemerintahan Sultan Orkhan I. Tarikat ini percampuran dari akidah Wihdatul Wujud Read More

Konstantinopel Jatuh dengan Tahlil & Takbir

Pertanyaan; Apa kedudukan hadits; “Negeri orang-orang Romawi akan jatuh dengan tahlil dan takbir. Jawab; Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah dan kepada keluarga beliau dan para shahabatnya. Amma ba’du; Hadits yang ditanyakan diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata; “Tahukah kalian sebuah negeri sebagiannya Read More

Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Biografi & Perjuangan Dakwahnya

Beliau adalah Al Imam Al Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Masyraf At-Tamimi An-Najdi. Lahir di sebuah perkampungan Uyainah sebelah utara Riyadh, disitulah kabilahnya tinggal. Beliau tumbuh di lingkungan ilmu. Ayahnya seorang hakim agung, dan kakeknya –Sulaiman- adalah seorang mufti dan rujukan para ulama. Dan paman-pamannya semuanya ulama. Beliau Read More

SIAPAKAH IBNU FAIRUZ AL AHSA’I, YANG SYUBHATNYA DISANGGAH OLEH IMAM MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB DALAM KASYF SYUBUHAT

Hampir semua penuntut ilmu syar’i tahu kitab “Kasyf Syubuhat”. Buah karya fenomenal seorang mujaddid abad ke 12 hijriyah Muhammad bin Abdul Wahhab. Isinya mengupas kerancuan pemahaman seputar tauhid. Sebagian ulama ada yang merinci syubhat-syubhat yang disebutkan di dalamnya menjadi 15 macam syubhat dan sebagian lainnya ada yang merincinya kuran dari itu atau lebih. Namun disamping Read More

BIOGRAFI SINGKAT ASY-SYAIKH ISHAQ BIN ABDURRAHMAN AALUSY-SYAIKH

  1. NAMA, NASAB, DAN PERTUMBUHAN Dia lah asy-Syaikh al-Muhaddits al-‘Allamah Ishaq bin ‘Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul-Wahhab. Lahir di kota Riyadh pada tahun 1276H, dan tumbuh besar disana, di dalam sebuah keluarga yang sarat dengan keilmuan dan ketakwaan. Beliau banyak menimba ilmu dari kakak-nya, asy-Syaikh ‘Abdul-Lathif, keponakannya asy-Syaikh ‘Abdullaah bin ‘Abdul-Lathif, dan Read More

Mengenal Ulama Najd: Asy-Syaikh ‘Abdul-Lathīf bin ‘Abdurrahmān bin Hasan

1. Nama, kelahiran dan permulaan dalam menuntut ilmu Beliau adalah al-‘Allāmah ‘Abdul-Lathīf bin ‘Abdurrahmān bin Hasan. Dilahirkan pada tahun 1225 di Dir’iyyah. Beliau tumbuh dalam keluarga penuh ilmu, dari seorang ayah yang merupakan seorang ‘ulama, yaitu asy-Syaikh ‘Abdurrahmān bin Hasan.1 Ketika beliau berumur sekitar 8 tahun, beliau harus pindah ke Mesir karena “kedatangan” pasukannya Ibrahim Read More

Mengenal Ulama Najd: al-Imām ‘Abdurrahmān bin Hasan

1. Nama, kelahiran dan permulaan dalam menuntut ilmu Beliau adalah al-Imām asy-Syaikh ‘Abdurrahmān bin Hasan bin Muhammad bin ‘AbdulWahhāb. Dilahirkan pada tahun 1193H di kota Dir’iyyah. Dir’iyyah pada masa ini bukan hanya sebagai ibukota kekuasaan aalu Su’ūd, tetapi juga sudah menjelma menjadi pusat ilmu, tempat dimana para ulama salaf berkumpul dan semaraknya dakwah tawhid. Maka Read More

Mengenal ‘Ulama Najd: Biografi Singkat Al-Imaam Abaa Buthayn

Beliau adalah Asy-syaikh al-‘Allamah ‘Abdullaah bin ‘Abdurrahmaan. Lebih terkenal dengan laqab/sebutan “Abaa Buthayn”. Beliau lahir pada tahun 1194H di Sudayr. Asy-Syaikh aalu-Bassam dalam biografi Abaa Buthayn menyebutkan bahwa asy-Syaikh Abaa Buthayn Hambali dalam bermadzhab, dan salafi dalam beraqidah. Asy-Syaikh Bakr Abu Zayd menyebutkan bahwa beliau adalah imaam, mujahid, muftinya negeri Najd dan pembawa panji da’wah Read More