Bolehkah Membunuh Banci?

Pertanyaan; Apa hukum membunuh banci? Jawab; Segala puji hanya milik Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah dan keluarga serta para shahabatnya. Amma ba’du; Al Mukhannats (banci) adalah laki-laki yang menyerupai wanita pada akhlaknya, ucapannya dan gerak-geriknya. Apabila yang demikian itu berasal dari sejak lahir, orangnya tidak dicela. Tapi wajib atasnya untuk berusaha Read More

Bolehkah Seorang Guru Menerima Hadiah dari Muridnya? [Syaikh Ibn Baz]

Pertanyaan; Seorang akhwat bertanya, apakah boleh seorang guru menerima hadiah dari murid-muridnya? Dan apabila tidak dibolehkan apakah boleh menerimanya setelah selesai periode masa belajar dalam setahun dan setelah murid-murid menerima nilai akhir? Dan apabila hal itu juga tidak dibolehkan, apakah boleh bagi si guru menerimanya dari murid setelah lulus dan akan melanjutkan ke jenjang berikutnya? Read More