Tukar Menukar Kado

Dikatakan: Tukar menukar pemberian tidak termasuk ke dalam hukum hadiah karena terjadi tukar menukar harta sehingga termasuk ke dalam jual beli. Maka hukumnya haram. Karena termasuk jual beli yang disertai gharar / ketidakjelasan. Pertanyaan: Apakah tukar menukar pemberian termasuk ke dalam bentuk jual-beli yang disertai gharar? Prof. Dr. Abdullah Dumaiji menjawab: Wa’alaykumsalam wr. wb. Tukar Read More