Faidah Tentang Sebuah Hadis

Hadis: “Barangsiapa melalaikan salat, niscaya Allah akan menjatuhkan kepadanya lima belas macam sanksi” (man tahāwana bi al-ṣalāh, ‘Āqabahullāhu bi khamsa ‘asyrata ‘uqūbah) adalah hadis palsu, dusta atas nama Nabi Muhammad ṣallallāhu ‘alaihi wasallam dan tidak sama sekali memiliki pijakan keabsahan.

Shaikh ‘Abd al-‘Azīz ibn Bāz rahimahullāh

 

Catatan:

Hadis tersebut telah dinyatakan batil oleh al-Imām al-Żahabī (wafat 748 H) dalam Mīzān al-I’tidāl (3/353). Pernyataan beliau itu dikutip oleh Burhān al-Dīn al-Halabī (wafat 841 H) dalam al-Kasyf al-Haṡīṡ (Hlm. 391) dan Abū al-Hasan ‘Alī ibn Muhammad ibn ‘Irāq al-Kinānī (wafat 963 H) dalam Tanzīh al-Syarī’ah (1/111).  Al-Hāfiẓ Ibn Hajar (wafat 852 H) dalam Lisān al-Mīzān (7/366), pada biografi pemalsunya yang bernama Muhammad ibn ‘Alī ibn al-‘Abbās al-Bagdādī al-‘Aṭṭār, berkata: “Kebatilan hadis tersebut sangat transparan (ẓāhir al-buṭlān), dan hadis tersebut termasuk dari sekian banyak hadis yang dipalsukan oleh kalangan pengikut tarekat sufi (min ahādīṡ al-ṭuruqiyyah).”

 

Alee Masaid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *