Hakikat Mazhab Al Imam Al Mujaddid Seputar Persoalan Udzur bil Jahl

Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam risalah Kasyf Syubuhat, “maka seseorang tidak diberi udzur dengan sebab kejahilan” Ucapan ini merupakan redaksi langsung dari penulis bahwa tidak ada udzur karena kejahilan dalam persoalan pokok agama, dimana pelaku kesyirikan disebut musyrik, kafir meski jahil. Adapun ucapan beliau lainnya yang bias dan samar yang terdapat pada Read More

Bantahan Syubhat Takfir Muayyan (Jilid 1)

Diantara syubhat terbesar seputar takfir muayyan adalah adanya orang-orang yang berdalil dengan perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tapi bukan pada tempatnya. Selain itu mereka juga berdalil dengan ucapan Imam Dakwah Muhammad bin Abdul Wahhab dan selainnya dari ulama-ulama kontemporer yang sifatnya umum dan meninggalkan ucapan-ucapan mereka yang muhkam/jelas. Maka mengkompromikan ucapan seorang alim disatu tempat dengan ucapannya sendiri Read More

Wasiat Untuk Menetapi Sunnah

Kiranya akan sangat bermanfaat bagi kita untuk mendengar perkataan para Imam madzhab yang empat (Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi’,i dan Madzhab Hambali), Agar kita selalu mengikuti Sunnah dan meninggalkan perkataan serta pendapat-pendapat yang menyelisihi Sunnah walaupun bersumber dari mereka sendiri (Para Imam Madzhab). Hal ini merupakan bantahan terhadap orang-orang yang jauh dari ilmu agama Read More

Tambahan yang Munkar

Pada cetakan Dr. Nashir bin Ali bin ‘Aidh bin Hasan Asy-Syaikh, seorang peneliti di Markaz Khidmat As-Sunnah was-Sirah An-Nabawiyah di Universitas Islam Madinah terhadap kitab “Tathhiir Al I’tiqaad” yang beliau tahqiq bersamaan dengan syarh Asy-Syaikh Ali bin Muhammad bin Sinan Ali Sinan (w. 1421) terdapat beberapa tambahan yang tidak didapati pada cetakan lainnya. Hal ini Read More