Orang Awam Wajib Mengikuti Salah Satu Mazhab yang Empat

Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al Fauzan ditanya; Taklid kepada madzhab yang empat dan bermazhab sesuai madzhab-madzhab yang ada apakah yang demikian ini termasuk sikap berlebih-lebihan? Jawab; Tidak ya akhi, orang awam dan para pemula dalam belajar tidak ada pilihan selain taklid. Kalau tidak kemana dia akan bersandar? Berijtihad?! Dia tidak punya kemampuan untuk ijtihad. Dia taklid Read More

ASY’ARIYAH

Asy’ariyah adalah kelompok yang menisbatkan diri kepada Abul Hasan Al Asy’ariy (w. 324 H). Abul Hasan sendiri sebelumnya adalah seorang penganut mazhab Mu’tazilah yang sudah bertaubat. Suatu hari dia masuk ke masjid di hari Jum’at dan memproklamirkan keberlepasan dirinya dari mazhab Mu’tazilah. Dia melepas bajunya seraya berkata, “Saya berlepas dari mazhab Mu’tazilah seperti saya melepas Read More

Mengenal Mazhab Imam Syafi’i

Pendiri Madzhab Beliau adalah Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i Al Mathlabi, nasabnya bertemu dengan kakek Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, Abdu Manaf.   Lahir di Gaza pada tahun 150 H dan diboyong ke Makkah. Menuntut ilmu kepada Mufti Makkah Imam Khalid bin Muslim Az-Zanji dan belajar kepada Al Fudhail bin Iyadh, Sufyan bin Uyainah dan selain mereka. Read More