Kemuliaan dan Kehinaan

Sesungguhnya Allah memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang mentaati-Nya, dan menimpakan kehinaan kepada siapa saja yang durhaka kepada-Nya.

Allah telah berfirman (Q.S. al-Munāfiqūn 8): “Mereka berkata: “Sesungguhnya jika kita telah kembali ke Madinah, benar-benar orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah daripadanya.” Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya
dan bagi orang-orang mukmin.”

Juga telah berfirman (Q.S. Āli ‘Imrān 139): “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

Atas dasar tersebut, maka di antara ungkapan para ulama (syuyūkh) adalah: “Manusia mencari kemuliaan di pintu-pintu para penguasa, namun mereka tidak akan mendapatkannya melainkan hanya dalam ketaatan kepada Allah.”

Ibn Taimiyah, Hijāb al-Mar`ah al-Muslimah wa Libāsuhā fi al-Ṣalāh, Hlm. 36.

 

Alee Masaid

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *