Berhukum kepada Hukum Buatan dalam Mencari Keadilan

Tanya; Apabila terjadi sengketa di negeri kafir atau yang semisalnya, bolehkan seorang muslim mengadu kepada pengadilan yang berhukum dengan hukum buatan? Jawab; Segala puji hanya milik Allah semata. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada nabi terakhir. Amma ba’du; Apabila seseorang didzalimi di negeri kafir, dirinya atau hartanya atau kehormatannya boleh baginya mengadukan persoalannya kepada pihak Read More

Jangan Menghukumi Satu Pihak Sampai Engkau Mendengarkan Keterangan Pihak Lain

Dalam ketentuan syariat Islam yang bijak dan agama yang hanif (lurus), disebutkan bahwa seorang qadhi (hakim) tidak boleh memberikan keputusan hukum kepada satu pihak, sampai dia mendengar keterangan pihak lainnya. Jika tidak demikian, maka sang hakim telah melakukan kezaliman dan ketidakadilan. Diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali Radhiyallahu ‘Anhu, dia menyatakan, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Read More

Aku Pasti Menyambutnya!

Hilful Fudhul: Perjanjian Jahiliyah yang dipuji di dalam Islam Perjanjian yang dihadiri Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sebelum kenabian dan pemuka-pemuka Quraisy ini mengikat penduduk Makkah seluruhnya untuk sama-sama membela keadilan dan tidak membiarkan kedzaliman sekecil apa pun yang terjadi di sana kecuali mereka akan rebut hak tersebut dan mengembalikan kepada pemiliknya. Latar belakang perjanjian ini adalah: Read More