Kewajiban Pemimpin

Kewajiban Pemimpin Ibnu Taimiyah رحمه الله berkata: Para pemimpin adalah orang yang paling memiliki kewajiban untuk menolong agama Rasul dan apa yang dibawanya berupa petunjuk dan agama yang hak, dengan cara mengingkari       (perbuatan) yang dilarang oleh Allah, dan apa yang dinisbatkan kepadaNya secara batil, berupa kedustaan, dan perkara-perkara bid’ah , bisa jadi disebabkan karena kebodohan Read More

Jalan-jalan Suksesi dalam Islam

Pertama, melalui jalan nash. Contoh dalam hal ini seperti ucapan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam: ((Khalifah itu dari Quraisy)). Dan ulama berselisih pendapat seputar penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah setelah Nabi. Apakah melalui jalan nash atau melalui penunjukan ahlul hal wal ‘aqd. Kedua, melalui pemilihan yang dilakukan oleh ahlul hal wal ‘aqd. Seperti yang terjadi pada pengangkatan Abu Bakar Rhadiyallahu ‘Anhu Read More

Menolong Orang Kafir Memerangi Muslimin

Termasuk pembatal keislaman adalah menolong orang kafir dan membantu mereka dalam memerangi muslimin Allah Ta’ala berfirman: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain.  Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi Read More

Pemimpin adalah Cerminan Rakyatnya

Perhatikanlah hikmah Allah Ta’aala, bagaimana Dia menjadikan raja-raja, penguasa dan pemimpin bagi rakyat dari jenis perilaku rakyat itu sendiri. Bahkan seolah-olah perilaku mereka tampak pada gambaran penguasa dan pemimpin-pemimpin mereka:   – Apabila rakyat istiqamah, pemimpin-pemipin mereka istiqamah   – Dan apabila mereka berlaku adil, para pemimpin pun adil kepada rakyatnya   – Apabila mereka Read More