SEDEKAH LAUT DAN RITUAL PEMUJAAN SETAN

Tradisi sedekah laut atau labuhan adalah upacara adat yang dilakukan masyarakat pesisir dengan cara melarungkan atau melabuhkan sesajian ke laut sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Orang-orang yang melakukan ritual ini bertujuan agar diberi rezeki dan keselamatan saat mencari ikan. Sesajian yang dipersiapkan bisa beraneka ragam mencakup berbagai macam bunga, alat kecantikan, Read More

Yang Belum Anda Ketahui tentang “Laa ilaaha Illallah”

Kalimat tauhid adalah kalimat ikhlas[1], ia merupakan kesaksian yang hak, dakwah semua rasul, ikrar penolakan terhadap kesyirikan, kunci keselamatan hamba dan pangkal semua perkara. Karena kalimat ini makhluk diciptakan “Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” (Qs. Adz-Dzaariyat; 56). Karenanya juga para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan “Dan Kami tiada mengutus sebelum kamu Read More

Murji’ah Zaman Old, Murji’ah Zaman Now

Orang-orang yang memberi udzur kepada penyembah kuburan lebih jelek dari pada Al Jahm Segala puji hanya milik Allah. Dan shalawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah dan keluarganya dan para shahabatnya dan orang-orang yang setia kepadanya. Amma ba’du; Pertanyaan; Seseorang bertanya dari Forum Dakwah Tauhid As-Salafiyah; “Wahai guru kami, tolong jelaskan hubungan antara memberi udzur Read More

Guru kami Syaikh Zaid Madkhali Merinci Persoalan Udzur bil Jahl

Pertanyaan: Apakah tidak adanya udzur bil jahl dalam pokok-pokok agama termasuk yang disepakati ahli ilmu atau perkara ini khilafiyah, dan apakah khilaf dalam perkara ini mu’tabar ataukah tidak. Dan apakah orang-orang yang berpendapat adanya udzur bil jahl dalam persoalan agama yang terang dianggap telah keluar dari ahlussunnah wal jama’ah dan terjatuh ke dalam irja’ Syaikh menjawab: Read More

Pelaku Kesyirikan Disebut Musyrik Meski Belum Tegak Hujjah

Pertanyaan: Apa maksud perkataan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah; “Penyebutan kesyirikan telah ada sebelum risalah, karena dia menyekutukan Rabnya dan berpaling dari-Nya…” Jawab: Segala puji hanya milik Allah. Maksud ucapan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah menerangkan batil dan tercelanya kesyirikan. Dan barangsiapa mengerjakannya maka dia musyrik dan perbuatannya jelek dan tercela apakah hujjah dan Read More

Pembingkaian ‘Udzur Bil Jahl Bagian 1: Apakah Orang Yang Jatuh Kepada Kesyirikan Divonis Sebagai Musyrik di Dunia?

Bismillaahirrahmaanirrahiim – Muqaddimah Permasalahan udzur bil jahl merupakan masalah yang sangat populer pada masa ‘Ulama Najd. Terbukti dari banyaknya karya tulisan pada masa tersebut yang memang membahas masalah ini. Hal ini bukan berarti para ‘ulama sebelum mereka, tidak pernah menyinggung permasalahan ini. Tetapi pada masa itu memang masalah ini sudah jelas, sehingga tidak memerlukan pembahasan Read More

Orang Awam yang Melakukan Kesyirikan disebut Musyrik, berdasarkan Nas Qur’an & Sunnah [Syaikh Suhaimi]

Penanya berkata; Telah tersebar tasawwuf pada era belakangan ini. Dan diantara mereka ada yang awam. Musyrik tapi dia awam. Sepertinya dia bertanya tentag udzur bil jahl… Jawaban: Kita tidak mengatakan semua sufi musyrik, ini yang adil. Kami memandang bahwa tasawwuf adalah bid’ah secara umum. Tasawwuf tidak ada asal usulnya pada agama Allah Azza wa Jalla. Read More

HAKIKAT KESYIRIKAN

Kalimat tauhid “Laa ilaaha Illallah” adalah pemisah antara Islam dan kekufuran. Dia adalah pembeda antara tauhid dan syirik. Dialah urwatul wutsqa (tali yang paling kuat), dia kalimat taqwa dan dia kalimat yang diwariskan Ibrahim Alaihissalam untuk anak keturunannya, “Maka dia pun menjadikan kalimat ini sebagai peninggalan pada anak keturunannya agar mereka kembali.” (Qs.Az-Zukhruf: 28) Al Read More

Tanya Jawab bersama Syaikh Shalih Suhaimi terkait masalah Tauhid & Syirik

Asy-Syaikh: Na’am Penanya: Assalamu ‘Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh Asy-Syaikh: Wa’alaikum Salam wa Rahmatullahi wa Barakatuh Penanya: Apa kabarmu wahai Syaikh, Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimi? Asy-Syaikh: Baik, Alhamdulillah. Silahkan! Penanya: Berikut ini beberapa pertanyaan terkait dengan masalah syirik dan tauhid dan kufur kepada thaghut. Asy-Syaikh: Na’am Penanya: Semoga Allah berbuat baik kepadamu. Telah dimaklumi bersama bahwa Read More

Setelah Akad Ketahuan Ternyata Wali atau Salah Seorang Saksi Penyembah Kubur

Pertanyaan: Apabila diketahui setelah akad qiran atas seorang gadis bahwa walinya atau salah seorang saksi musyrik penyembah kubur dan bertawassul kepada selain Allah dan menyembelih untuknya. Apakah akadnya harus diulang?   Jawab; Segala puji hanya miliki Allah, pertama; Tidak boleh berdoa dan menyembelih untuk selain Allah. Barangsiapa melakukan hal ini ia telah terjatuh kepada kesyirikan Read More