Pembatal-pembatal Keislaman (Syaikh Ibn Baz)

بسم الله الرحمن الرحيم               Segala puji hanya milik Allah. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada penutup para nabi, dan kepada keluarga dan para shahabatnya serta siapa saja yang mengikuti petunjuknya.             Amma ba’du;               Ketahuilah wahai muslim, bahwa Allah Subhanahu telah mewajibkan atas segenap hamba untuk masuk ke dalam Islam dan berpegang teguh Read More

Mensyarah Pembatal-pembatal Keislaman tapi malah Membantahnya

Pada kitab Fath Al ‘Aliy Al A’la sebuah buku yang mensyarah kitab Mufidul Mustafid karya Al Imam Al Mujaddid, penulisnya yakni Asy-Syaikh Madhat bin Al Hasan Ali Al Farraj menyebutkan pada mukaddimah penulisannya sebuah kasus yang persis seperti yang terjadi pada buku Memahami Kalimat Tauhid tulisan Al Ustadz Yazid. Beliau berkata setelah menerangkan bahwa manusia Read More

Udzur bil Jahl menurut Syaikh Shalih Ushaimi

              Pada penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al Ushaimi tentang perkataan Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam Kasyf Syubuhat (halaman 30) yang mengatakan: “Maka tidak ada udzur bil jahl” (alasan dengan kejahilan) beliau berkata:               “Dan seorang manusia mungkin mengucapkan ucapan itu, seperti yang dikatakan oleh penulis (sedangkan dia jahil, maka dia tidak diberi udzur) Read More

Mewaspadai Penyimpangan buku “Memahami Kalimat Syahadat Menurut Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah” karya Ust. Yazid Jawwas

Segala puji hanya milik Rab semesta alam, dan akhir yang baik hanya bagi orang-orang bertakwa, dan tidak ada permusuhan kecuali kepada orang-orang dzalim. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarga beliau dan kepada para shahabatnya, amin. Tanpa sengaja saya mendapati buku yang berjudul “Memahami Kalimat Syahadat Menurut Akidah Ahlussunnah wal Read More

14 Ciri Seseorang Terpapar Akidah Irja’

Ketahuilah, siapa saja yang berpendapat dengan salah satu dari pendapat-pendapat berikut berarti dia telah  terjatuh kepada irja’ atau termakan oleh syubhatnya; 1- Iman adalah pembenaran hati saja (Jahmiyah) 2- Iman adalah mengucapkan dengan lisan saja (Karramiyah) 3- Iman adalah pembenaran dengan hati dan mengucapkan dengan lisan (Murji’ah fuqaha’) 4- Iman adalah pembenaran dengan hati, ucapan Read More

Kami Memaparkan Pemahaman Kami Kepada Ulama Haramain dan Ini Jawabannya!

Bismillaahirrahmaanirrahim Assalaamu’alaykum warahmatullaah wabarakaatuh, Alhamdulillaah wash-shalatu was-salama ‘ala Rasulillah wa ba’d. Kami merupakan kumpulan penuntut ilmu dari Indonesia, memaparkan kepada antum pemahaman kami, dengan harapan mendapatkan nasihat dan arahan dalam medan dakwah ila Allah. Dimana masalahnya adalah sebagian da’i memberikan celaan kepada kami, dengan celaan yang sebenarnya kami berlepas diri dari apa yang mereka tuduhkan. Read More

Yang Belum Anda Ketahui tentang “Laa ilaaha Illallah”

Kalimat tauhid adalah kalimat ikhlas[1], ia merupakan kesaksian yang hak, dakwah semua rasul, ikrar penolakan terhadap kesyirikan, kunci keselamatan hamba dan pangkal semua perkara. Karena kalimat ini makhluk diciptakan “Kami tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku.” (Qs. Adz-Dzaariyat; 56). Karenanya juga para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan “Dan Kami tiada mengutus sebelum kamu Read More

Hakikat Mazhab Al Imam Al Mujaddid Seputar Persoalan Udzur bil Jahl

Al Imam Al Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata dalam risalah Kasyf Syubuhat, “maka seseorang tidak diberi udzur dengan sebab kejahilan” Ucapan ini merupakan redaksi langsung dari penulis bahwa tidak ada udzur karena kejahilan dalam persoalan pokok agama, dimana pelaku kesyirikan disebut musyrik, kafir meski jahil. Adapun ucapan beliau lainnya yang bias dan samar yang terdapat pada Read More

Al Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Biografi & Perjuangan Dakwahnya

Beliau adalah Al Imam Al Mujaddid Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Masyraf At-Tamimi An-Najdi. Lahir di sebuah perkampungan Uyainah sebelah utara Riyadh, disitulah kabilahnya tinggal. Beliau tumbuh di lingkungan ilmu. Ayahnya seorang hakim agung, dan kakeknya –Sulaiman- adalah seorang mufti dan rujukan para ulama. Dan paman-pamannya semuanya ulama. Beliau Read More

SIAPAKAH IBNU FAIRUZ AL AHSA’I, YANG SYUBHATNYA DISANGGAH OLEH IMAM MUHAMMAD BIN ABDUL WAHHAB DALAM KASYF SYUBUHAT

Hampir semua penuntut ilmu syar’i tahu kitab “Kasyf Syubuhat”. Buah karya fenomenal seorang mujaddid abad ke 12 hijriyah Muhammad bin Abdul Wahhab. Isinya mengupas kerancuan pemahaman seputar tauhid. Sebagian ulama ada yang merinci syubhat-syubhat yang disebutkan di dalamnya menjadi 15 macam syubhat dan sebagian lainnya ada yang merincinya kuran dari itu atau lebih. Namun disamping Read More